Friday, July 02, 2010

יהושוע

חסרו לי מילים
ספר, הינו
בכן כתוב
חולם
אך ער כל הלילה
לא מתמרר
שטוף במים
טהורים הם
מדפים עתיקים
שומרי ידיי
מקץ המות
שומריי עניי
מהטירוף הפרטי
האח הרחוק
מופיע על הקו
שמבדיל
בין דרור לחלל
יהושוע שמו
אח מדבר
המזכיר לי
לא להבריז
ולא לברוח
הוא רועיי
חלק בשר
תמים משינא
נגע בליבי
דחהו הימה
והצילהו
הספר מצא
יהושוע האח, חבר
בשום דף כתב
התלונן
בלחץ, מדפדף
איני נמצא
הלכתי
שכחתי את ספרי
התלבשתי בתפילות
החלפתי גופי
בחול
בכיתי אז
על דף רק
על בכי מדרדר
של דקדוק מעורב
שבילי קטן
אני נלחם
עם הצחוק
דוחף שאלה
היני מחשיך
נשאר
מתמוטט
לפני נשימה
כמו נגינה
אולי עכשיו ארדם
ואקום
על הבוקר
בתל אביב אבל

No comments: