Wednesday, June 23, 2010

3.57

שוב נחשבתי
אוכל להתחיל להתמוטת
מבלי חוץ המוות אדם
לאט לאט הרעלתי
בהלל נפלתי
הרגשתי בחיתוך סכין
תהום, אשר בו מתהללים
תעלובה
מעליבה אותנו
במילים רבות
מתחלפת שעה
חלה
זמן חילן
נצחי אלתוכי
גוף מקיא אלתוך עצמו
מחפש עץ
מחפש ארז
ארז ידע
מדעי
המושיע אותו
מרעב החושך
נמנע ונקנע
התעוררות ועליה
נשימה אחרונה
ועדיין לא מת
מקשיב לפסנתר
מרגיע
אחר לרעל

No comments: