Wednesday, October 06, 2004

מיכאל

Rendez-Vouz

אני לא יכול להסביר את ההרגשה
היה לי חלום, יום כן ויום לא
זו לא מה שאני כתבתי, רק חלמתי
מתחת לשמים הכהולים
הלובן
של רחביה
אני והמוות, בירושלים
אנו לבדינו מתחת לשמים

אנו יותר רחוקים מהרוח
רוח משלנו לא נמצאת שם
גם לא רחוק מכאן
אולי רק אי-שם
מתחת לשמים
אני?
לא, אני לא כתבתי שום דבר
הייתי שקוע במדבר

אני איתה
לעולם ועד
כמו בשמע
אנו רוח ונשמע
מאברהם אבינו כלה
אני מתחתן עם התורה
הלילה כל כך לבד
אותי, רק היא מבינה


Ari

No comments: